Aquestes condicions generals de compra regulen l'adquisició, a través de la pàgina web http://www.bellverd.com.

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives d'aquesta entitat.
HURTÓS ARBAT, S.L. 
B17355322
C/ MAR, 52
17770 BORRASSÀ

Atenció al consumidor telèfon: (0034)609 36 77 11

Per realitzar la compra és necessari que el Client estigui registrat a la pàgina web http://www.bellverd.com. i accepti les condicions generals. L'acceptació de les Condicions Generals de Compra significarà l'acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les Condicions Generals de Compra.

HURTÓS ARBAT, S.L. podrà modificar de manera unilateral, a qualsevol moment que estimi oportú, la configuració que aquesta web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre'ls de manera temporal o definitiva, així com també impedir l'accés als mateix, procurant informar a l'usuari d'aquests canvis a través del seu correu electrònic o bé a través de la seva publicació a la pàgina web, sempre que les circumstàncies l'hi permetin.

L'acció de comprar mitjançant la pàgina web www.bellverd.com està destinada a consumidors finals, en el sentit establert per la Llei 26/1984, del 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client estigui legalment autoritzat per actuar. Per tant, quedin excloses del servei empreses majoristes, distribuïdors, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del sector de l'alimentació i els sectors afins.

En virtut de l'expressat anteriorment, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de www.bellverd.com. Com a Client, Vostè declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra en contractar amb HURTÓS ARBAT, S.L. 

CLIENTS REGISTRATS

El registre com a client és totalment gratuït. Els codis d'accés (usuari i contrasenya) tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació del Client de vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el client és l'únic responsable de l'elecció, la pèrdua, substracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que es puguin derivar. HURTÓS ARBAT, S.L. es reserva el dret de cancel·lar el nom d'usuari i la contrasenya d'aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats.

HURTÓS ARBAT, S.L. li garanteix el preu del dia en què es realitza la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament. Tots els preus mostrats en www.bellverd.com inclouen l'impost de valor afegit (IVA) aplicable. Les imatges dels productes que el Client podrà visualitzar a la pàgina web es mostren a efectes identificatius i descriptius, i poden ser diferents d'aquells finalment lliurats. HURTÓS ARBAT, S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

La validesa de les ofertes tindrà un caràcter mensual/diari/trimestral.

PREPARACIÓ I LLIURAMENT DE LA COMANDA

HURTÓS ARBAT, S.L. li garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixen en www.bellverd.com, en cas de no tenir la disponibilitat dels mateixos per a tots els clients i els volums requerits, el Client serà informat d'aquesta circumstància.

La comanda serà lliurada al domicili indicat a la franja horari establert o bé el client podrà recollir-ho en un dels punts de venda autoritzats en un terme de 8 A 10 dies laborals a partir de l'acceptació expressa del consumidor.

Els lliuraments es realitzaran de dilluns a divendres, excepte dies festius, tant nacionals, autonòmics com a locals, dins de l'horari laboral. Al moment de lliurament, el Client s'identificarà i haurà de signar l'albarà de lliurament de la comanda conforme la comanda ha estat lliurat i acceptat.

HURTÓS ARBAT, S.L. no assumirà cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador.

En el cas que el client observi alguna anomalia al moment del lliurament (embalatge danyat, falta de producte, o deteriorat) ha d'anotar-ho en l'albarà de lliurament del transportista, i contactar via telefònica al nombre (0034)609 36 77 11 Amb atenció al client, dins de les primeres 24 hores de la recepció. No s'admetran devolucions per article danyat, ni reclamacions per article que falti, si no ha estat comunicat dins dels terminis establerts.

Actualment HURTÓS ARBAT S.L. ofereix el servei de lliurament a domicili dins de la Comunitat Europea, exceptuant Canàries, Ceuta i Melilla.

DEVOLUCIONS

En cas d'error disposa d'un termini de 72 hores per efectuar les reclamacions pertinents. Una vegada finalitzat aquest termini entendrem que la recepció de la mercaderia ha estat satisfactòria.

HURTÓS ARBAT, S.L. no assumeix responsabilitats sobre les demores causades pels serveis duaners dels països de recepció o circulació de les mercaderies.

En cas de no poder complir amb el termini de lliurament HURTÓS ARBAT, S.L. avisa als seus clients i els informa del motiu que provoca la demora i proposa solucions alternatives.

No es fan lliuraments en apartats de correus.

El Client pot cursar la devolució en un termini de 7 dies hàbils a partir de la recepció de la comanda, enviant un mail a info@bellverd.com adjuntant còpia de l'albarà, tiquet de compra o factura. Els ports aniran a càrrec del Client.

En el cas d'enviaments internacionals també s'ha d'indicar el nombre de seguiment de la comanda (“tracking number”) assignat per la companyia de transports.

No s'aplicarà el dret de desistiment en el cas que fos un producte confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats. HURTÓS ARBAT, S.L. es compromet a la devolució de les quantitats abonades en un terme de 30 dies.

Atenem les devolucions de forma preferencial. 

PAGO

El pagament pot realitzar-se mitjançant:

  • Targetes de crèdit o dèbit: Visa, VisaElectron, Mastercard
  • Paypal
  • Transferència bancària al núm. de compte de "La Caixa" IBAN: ES9721008106162200105065 - BIC: CAIXESBB 
    En aquest cas, el client indicarà el nombre de comanda en el “Concepte” perquè el Departament de Comandes, pugui agilitar el procés de comprovació. En el cas que la transferència no sigui rebuda dins dels següents 10 dies hàbils, la comanda serà anul·lada. Aquest mètode de pagament és vàlid solament per a transferències realitzades des d'entitats espanyoles. 

PREUS I IMPOSTOS

Els preus dels productes en el carret de la compra inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) però no inclouen els ports. Aquests es calculen al moment de la tramitació de la comanda.

Les compres que realitzin persones físiques domiciliades en els Estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a l'IVA.

Les compres realitzades per les persones físiques o jurídiques residents en països no pertanyents a la Unió Europea estan exemptes del pagament de l'IVA. A causa del seu règim fiscal, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla es consideren territoris extracomunitaris.

Per tenir coneixement de les tarifes duaneres d'importació que s'apliquen en diferents països del món, es pot visitar la base de dades (http://mkaccdb.eu.int/) de la Direcció general de Comerç de la Comissió Europea (http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm).

Per realitzar les consultes s'ha d'indicar el codi TARIC corresponent (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/taric_en.htm). En aquesta altra pàgina (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/és/tarhome.htm) es poden trobar els codis TARIC necessaris.